Akty prawne
 1. Kierowców i kandydatów na kierowców (na prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne oraz badania powypadkowe):
  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1137);
  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 155);
  • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 216 poz. 1825);
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 949);
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 937);
 2. Operatorów i suwnicowych:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);
 3. Pracowników pracujących na wysokości:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);
 4. Innych pracowników, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);
 5. Badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:
  • USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 576);
  • USTAWA z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1356);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 6. Badania sędziów, prokuratorów i asesorów sądowych:
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. rok 2014 poz. 1293);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U. z 2016 poz. 171);
 7. Badania detektywów i pracowników ochrony fizycznej:
  • Ustawa z dnia 06.07.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 273);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015, poz. 2323);
 8. Obrót materiałami niebezpiecznymi:
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 150 poz. 1246);